กิติภูมิ รุ                         ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

              กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

กิติภูมิ  สาชะรุง  ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์   

วิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

ตำแหน่งเลขที่  ๘๘                 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ